miércoles, 4 de julio de 2012

1996 LP "KI-OKU" DJ KRUSH & TOSHINORI KONDO

1. Toh-Sui 0:00
2. Tobira-1 4:57
3. Mu-Getsu 5:32
4. Ha-Doh 11:51
5. Sun is Shining 17:15
6. Mu-Chu 24:08
7. Tobira-2 30:35
8. Fu-Yu 31:20
9. Ki-Gen 36:15
10. Ko-Ku 40:56
11. Shoh-ka 46:19
12. Bu-Seki 50:59
13. Tobira-3 55:57